Anar a la versió en castelan Anar a la versió en valenciá Anar a la versió en gallec Anar a la versió en basc
Pesenta tu queixa

El Defensor del Pueblo és una institució creada per a la protecció dels drets humans

La seva funció és protegir i defensar els drets humans, tant individuals com socials, de totes les persones. Supervisa totes les administracions públiques: l’Estat, les Comunitats Autònomes i els Ajuntaments, perquè compleixin els seus deures i respectin la Constitució i les lleis. El Defensor del Pueblo és elegit pel Congrés dels Diputats i el Senat.

Quan es pot acudir al Defensor?: Quan creguis que una administració pública no ha actuat correctament i no ha respectat els teus drets.

Qui pot adreçar-se al Defensor del Pueblo?: Qualsevol persona, també un nen, una nena o un adolescent, pot adreçar-se al Defensor del Pueblo, sense distinció d’edat, sexe, origen, residència o nacionalitat.

Pot actuar en tots els casos?: Pot actuar quan l’Administració pública hagi vulnerat les lleis, llevat que el cas ja es trobi en mans dels jutges i tribunals. Si no pot actuar, el Defensor del Pueblo t’informarà de les raons per les que no pot fer-ho i podrà assessorar-te sobre altres vies per reclamar els teus drets.

La intervenció del Defensor del Pueblo és gratuïta i confidencial.

Com treballa el Defensor en defensa dels Drets dels infants i adolescents

La funció principal del Defensor del Pueblo consisteix a escoltar les vostres queixes sobre actuacions incorrectes o irregulars de les administracions, institucions i autoritats públiques que afectin els vostres drets.

Quan el Defensor del Pueblo rep una queixa, la investiga per saber si l’actuació denunciada ha estat correcta o no.

Si ha estat incorrecta, el Defensor recomana a l’administració responsable que la modifiqui o bé que adopti mesures per evitar que es torni a produir.

El Defensor del Pueblo també actua per iniciativa pròpia, és a dir, sense que s’hagi presentat cap queixa si està assabentat de fets o actuacions que puguin vulnerar els drets dels nens i de les nenes i adolescents.

Cada any el Defensor del Pueblo elabora un informe que envia a les Corts Generals sobre les irregularitats més greus que cometen les administracions públiques contra els drets humans.

Una altra activitat del Defensor del Pueblo consisteix a elaborar informes i estudis sobre drets humans i drets dels infants i adolescents.

Més informació a la pàgina web
del Defensor del Pueblo